Д-р Магдалина Иванова Урумова

Дата на публикуване в Интернет : 26.08.2022 г.
Професионално направление : Дентална медицина
Докторска програма : Протетична дентална медицина
Факултет : Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Кат.„Протетична дентална медицина“
Тема на дисертационния труд: „Лабораторно изследване на силата
на задържане при телескоп коронките,
изработени по различни методи“
Научен ръководител: доц. д-р Илиан Христов, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1825/22.07.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ангелина Печева Влахова-Петрова, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Доц. д-р Николай Асенов Апостолов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Доц. д-р Димитър Никифоров Киров, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
26.09.2022 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс