Д-р Мариана Георгиева Бацелова

д-р Мариана Георгиева Бацелова

Дата на публикуване: 30.07.2018 г.
Професионално направление: Биологически науки
Докторска програма: Физиология на животните и човека
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Физиология“
Тема на дисертационния труд: Хемодинамична характеристика при студенти с високо нормално артериално кръвно налягане
Научен ръководител: Доц. д-р Юлия Николова, дм
Заповед на Ректора Р – 1226/30.05.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Николай Петров Бояджиев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2.Проф. д-р Анна Найденова Толекова, дм Външен Член Рецензия
3.Проф. д-р Ивайло Рилков Даскалов, дм Външен Член Становище
4.Доц. д-р Христо Атанасов Христов, дм Външен Член Рецензия
5.Доц. д-р Юлия Георгиева Николова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 11,00 ч, 11.10.2018 г., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив