Д-р Мариана Петрова Цекова-Янева, дм

Д-р Мариана Петрова Цекова-Янева, дм

Дата на публикуване: 12.06.2020 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Специалност: Дентална клинична алергология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Образна диагностика, дентална алергология и физитерапия
Тема на дисертационния труд: Лечение на сенсибилизирани пациенти с биопоносими дентални материали
Заповед на Ректора №: Р – 785/27.05.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Илияна Любомирова Иванова-Стоева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Проф. д-р Мария Петрова Куклева, дмн МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев, дмн Външен Член Рецензия
БГ EN
4. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
5. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
6. Доц. д-р Ивета Пламенова Катрева, дм Външен Член Становище
БГ EN
7. Доц. д-р Георги Стоянов Николов, дм Външен Член Становище
БГ EN
Автореферат БГ EN
Заключителното заседание на журито:
13.07.2020 г., 11,00 ч, Първа аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив