д-р Мариета Валентинова Тодорова

Д-р Мариета Валентинова Тодорова

Дата на публикуване: 10.11.2023 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
Тема на дисертационния труд: Възможности за повлияване на болката след ендодонтско лечение на необратими асимптоматични пулпити
Научен ръководител: доц. д-р Силвия Димитрова, дм
Заповед на Ректора №: Р-2614/18.09.2023
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова-Велева, дмн МУ-Пловдив Председател Рецензия БГ/EN
2. Доц. д-р Елка Николаева Радева, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Доц. д-р Жанет Кирилова Николова, дм Външен Член Становище БГ/EN
4. Доц. д-р Мая Димитрова Дойчинова, дм Външен Член Становище БГ/EN
5. Доц. д-р Деян Здравков Нейчев, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 11.12.2023 г. от 11.00 ч., във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив