Д-р Мариета Валериева Пейчева-Стоицова

Д-р Мариета Валериева Пейчева-Стоицова

Дата на публикуване: 25.02.2020 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Неврология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Неврология“
Тема на дисертационния труд: „Образни и лабораторни аспекти на каротидната атеросклероза и ролята им при исхемичен мозъчен инсулт“
Научен ръководител: Проф. д-р Захари Захариев, дмн
Заповед на Ректора №: Р – 2936/18.12.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Мария Георгиева Манова-Славова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2.Проф. д-р Кичка Георгиева Велкова, дмн МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
3. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дн Външен Член Рецензия
БГ EN
4. Проф. д-р Иван Николаев Стайков, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
5. Проф. д-р Димитър Богданов Масларов, дн Външен Член Становище
БГ EN
Автореферат БГEN
Заключителното заседание на журито:
01.06.2020 г. от 14:00 часа в Първа аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.