Д-р Мария Георгиева Георгиева

Д-р Мария Георгиева Георгиева

Дата на публикуване: 30.12.2021 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Медицина на бедствените ситуации
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: К-ра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“
Тема на дисертационния труд: „Оптимизиране устойчивостта на лечебните заведения за болнична помощ на бедствени ситуации“
Научни ръководители: проф. д-р Ростислав Костадинов, дмн
Заповед на Ректора №: Р-2181/01.12.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ани Кеворк Кеворкян-Сариян, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Доц. Николина Радкова Радева, доктор Външен Член Становище
БГ / EN
3.Проф. д-р Христианна Ангелова Романова-Радева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. д-р Камен Петров Канев, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Проф. д-р Вили Славчев Захариев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито: 31.01.2022 г., от 11.00 ч. във виртуална среда на платформа ZOOM