д-р Мария Георгиева Стоилова-Тодорова

д-р Мария Георгиева Стоилова-Тодорова

Дата на публикуване: 13.09.2018 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Ортопедична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Ортодонтия“
Тема на дисертационния труд: Бързата максиларна експанзия за корекция на максиларна трансверзална недостатъчност
Научен ръководител: Доц. д-р Силвия Кръстева, дм
Заповед на Ректора Р–1726/26.07.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Силвия Ангелова Кръстева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева – Гургуриева, дмн Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Владимир Ивайлов Петрунов, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Веселин Стоянов Йорданов, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Мирослава Веселинова Йорданова-Чапрашикян, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 11,00 ч, 18.10.2018 г., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив