Д-р Мария Илкова Илиева-Герова

Дата на публикуване: 23.02.2023 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Ендокринология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: К-ра „Ендокринология“
Тема на дисертационния труд: „Диагностично-терапевтичен подход към репродуктивните нарушения при захарен диабет тип 1“
Научни ръководители: Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм и Доц. д-р Таня Иванова Денева, дм
Заповед на Ректора №: Р–3306/16.12.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Нарцис Нисим Калева-Ходжева, дм Външен Член Становище
3. Чл. кор. проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Катя Николова Тодорова, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Ралица Николаева Робева, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 23.03.2023 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс