Д-р Мария Ивановска

Д-р Мария Ивановска

Дата на публикуване: 14.11.2018 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Имунология
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Микробиология и имунология
Тема на дисертационния труд: Имунологична реактивност при остър и хроничен стрес
Научен ръководител: Проф. д-р Мариана Мурджева, дм
Заповед на Ректора Р – 2034/25.09.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм  МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Виктория Степан Сарафян-Озанян, дмн МУ-Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Фани Георгиева Мартинова, дмн Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова, дмн  Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Емил Славов Славов, дм  Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

17.12.2018 г., 14,00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив