Д-р Мария Стоянова Колева-Иванова

Д-р Мария Стоянова Колева-Иванова

Дата на публикуване: 18.11.2020 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Патологоанатомия и цитопатология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Обща и клинична патология
Тема на дисертационния труд: Еозинофилна метаплазия в простатния епител : обща характеристика, морфология, морфогенеза
Научен ръководител: Доц. д-р Дориян Диков, дм
Заповед на Ректора №: Р – 1889/27.10.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. Д-р Елена Гълъбова Порязова-Маркова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ/ EN
2. Проф. д-р Радина Стефанова Иванова-Боянова, дмн Външен Член Рецензия
БГ/ EN
3.Проф. д-р Севдалин Славов Начев, дмн МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ/ EN
4.Доц. д-р Юлиян Руменов Ананиев, дм Външен Член Становище
БГ/ EN
5.Доц. д-р Илия Петров Биволарски, дм Външен Член Становище
БГ/ EN
Автореферат: БГ/ EN
Заключителното заседание на журито: 11:00 ч. на 18.12.2020 г. във виртуална среда на платформа ZOOM.