Д-р Мария Живкова Митева

Д-р Мария Живкова Митева

Дата на публикуване: 16.11.2021 г
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Ендокринология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Ендокринология“
Тема на дисертационния труд: „Калциево-фосфорна обмяна и костни маркери при жени със заболявания на щитовидната жлеза“
Научен ръководител: проф. д-р Мария Орбецова, дм
Заповед на Ректора №: 1735/06.10.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2.Доц. д-р Нарцис Нисим Калева-Ходжева, дм Външен Член Становище
3.Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн Външен Член Рецензия
4.Доц. д-р Александър Димитров Шинков, дм Външен Член Рецензия
5.Доц. д-р Пламен Радоев Попиванов, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
17.12.2021 г. от 11:00 ч. в електронна среда на платформа ZOOM.