д-р Мая Ристеска

д-р Мая Ристеска

Дата на публикуване: : 09.11.2018 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Гастроентерология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Втора катедра по ВБ, секция „Гастроентерология“
Тема на дисертационния труд: Биохимични и ехокардиографски маркери на ранна сърдечна дисфункция при пациенти с чернодробна цироза
Научни ръководители: Доц. д-р В. Андонов, дм и доц. д-р Л. Владимирова-Китова, дм
Заповед на Ректора Р – 1226/30.05.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Красимира Атанасова Христова, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Марияна Пенкова Радичева, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Иван Атанасов Лалев, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

10.12.2018 г., 11:00 ч, 9-та аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив