Д-р Михаил Петков Онов

Д-р Михаил Петков Онов

Дата на публикуване: 22.08.2019 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Детска дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Детска дентална медицина“
Тема на дисертационния труд: „Сравнително проучване на зъбния кариес при деца от област Пловдив и област Смолян – разпространение и рискови фактори“
Научен ръководител: Проф. д-р Ани Белчева, дм
Заповед на Ректора №: Р – 1500/10.07.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Веселина Кондева Кондева – Главинкова, дмм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ EN
2. Доц. д-р Лилия Борисова Дойчинова, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Снежанка Запрянова Топалова-Пиринска, дмн Външен Член Становище
БГ EN
4. Проф. д-р Иван Атанасов Филипов, дм МУ -Пловдив Член Становище
БГ EN
5. Доц. д-р Ася Захариева Кръстева, дм Външен Член Становище
БГ EN
Автореферат БГ EN
Заключителното заседание на журито:

26.09.2019 г. от 14.00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив