Д-р Милена Гулинац

Д-р Милена Гулинац

Дата на публикуване: 15.01.2021 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Патологоанатомия и цитопатология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Обща и клинична патология“
Тема на дисертационния труд: „Имуноморфологичните аспекти на уротелните карциноми на пикочния мехур“
Научен ръководител: Доц. д-р Дориян Диков, дм
Заповед на Ректора №: Р – 19/08.01.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2.Проф. д-р Севдалин Славов Начев, дмн Външен Член Рецензия БГ/EN
3.Доц. д-р Юлиян Руменов Ананиев, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
4.Доц. д-р Станислав Минчев Филипов, дм Външен Член Становище БГEN
5.Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито:
18.02.2021 г. от 11:00 ч. във виртуална среда на платформа ZOOM.