д-р Младен Илианов Дойков

д-р Младен Илианов Дойков

Дата на публикуване: 12.09.2019 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Урология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Урология и обща медицина“
Тема на дисертационния труд: Клинично приложение на минимално инвазивна перкутанна нефролитотомия за лечение на бъбречни камъни
Научен ръководител: Проф. д-р Иван Дечев, дм
Заповед на Ректора: Р-1808/30.08.2019
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.  Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Маринчо Иванов Георгиев, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Димитър Динков Младенов, дмн Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Красимир Проданов Янев, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Росен Стоянов Димов, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 14.10.2019 г., 14:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.