д-р Младен Йорданов Мантарков

д-р Младен Йорданов Мантарков

Дата на публикуване: 13.09.2019 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Психиатрия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Психиатрия и медицинска психология“
Тема на дисертационния труд: Соматотип при шизофрения и биполярно афективно разстройство тип I
Научни ръководители: Проф. д-р Валентин Акабалиев, дмн и Проф. д-р Стефан Сивков, дм
Заповед на Ректора: Р-1357/21.06.2019
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Вихра Крумова Миланова, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Марин Костадинов Роглев, дмн Външен Член Становище
4. Проф. Мима Иванова Николова, дбн Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Валентин Христов Акабалиев, дмн МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 14.10.2019 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.