Надежда Димитрова Петрова

Надежда Димитрова Петрова

Дата на публикуване: 08.01.2019 г.
Професионално направление: Биологически науки
Докторска програма: Клетъчна биология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Анатомия, хистология и ембрилогия“
Тема на дисертационния труд: Асиметрия и полов диморфизъм на пръстови и дланни папиларни изображения при здрави и психичноболни лица
Научни ръководители: Проф. д-р Стефан Сивков, дм и доц. д-р Емилия Андреенко
Заповед на Ректора №: Р – 2796/ 14.12.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм  МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. Ивайла Янкова Пандурска, дб Външен Член Становище
3. Доц. Зорка Петрова Митова, дб Външен Член Рецензия
4. Доц. София Димитрова Балтова, дб Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Валентин Христов Акабалиев, дмн МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 11:00 ч. на 14.02.2019 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив