Д-р Наталия Борисова Вилмош

Дата на публикуване в Интернет : 22.11.2022 г.
Професионално направление : Медицина
Докторска програма : Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: Фармакология и клинична фармакология
Тема на дисертационния труд: „Изследване на фармакологични ефекти на Satureja montana“
Научeн ръководител: Проф. д-р Иванка Костадинова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2782/04.11.2022г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Делян Пенев Делев, дм МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Чл.-кор. проф. д-р Мила Василева Власковска, дм, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Румен Павлов Николов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Доц. д-р Илия Димитров Костадинов, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
22.12.2022 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив