д-р Нели Недялкова Митева-Марчева

Дата на публикуване в Интернет : 15.01.2024 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма : Медицинска генетика
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Педиатрия и медицинска генетика
Проф. д-р Иван Андреев “
Тема на дисертационния труд: „Фармакогенетични маркери асоциирани с
лекарствения метаболизъм при пациенти с онкологични заболявания“
Научен ръководител: проф. д-р Вили Стоянова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 3700/13.12.2023г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Делян Пенев Делев, дм МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Акад. проф. д-р Драга Иванова Тончева, дм, дбн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева-Йорданова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм, мзм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
15.02.2024 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив