Д-р Никола Боянов Боянов

 

Дата на публикуване в Интернет : 15.09.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма : Гастроентерология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: Втора катедра по вътрешни болести
Тема на дисертационния труд: „Оценка на представянето на начинаещи ендоскописти на високо-технологичен симулатор посредством комплексни стресови индекси“
Научен ръководител: проф. д-р Владимир Андонов, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1995/12.07.2023г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Даниел Илианов Дойков, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Доц. д-р Мариана Пенкова Радичева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
3. Доц. д-р Милко Божидаров Мирчев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
30.10.2023 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив