д-р Николай Димитров Каназирски

Дата на публикуване в Интернет : 20.11.2023 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма : Орална хирургия
Факултет : Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Орална хирургия“
Тема на дисертационния труд: „Подготовка на имплантатната ложа с Er: Yag лазер при поставяне на винтови дентални имплантати: клинични, хистологични и морфологични проучвания ”
Научен ръководител: доц. д-р Деян Нейчев, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 3317/15.11.2023 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Христо Иванов Даскалов, дм МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска-Александрова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
3. Проф. д-р Цветан Любенов Тончев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Росен Господинов Коларов, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Проф. д-р Георги Томчев Томов, дм МУ Пловдив Член Рецензия
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
21.12.2023 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс