Д-р Николета Ангелова Димитрова

Д-р Николета Ангелова Димитрова

Дата на публикуване: 16.02.2024 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Имунопатология и алергология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Втора катедра по вътрешни болести, секция „Професионални заболявания и токсикология“
Тема на дисертационния труд: „Мускулно-скелетни болести при диагностицирани алергични заболявания“
Научни ръководители: доц. д-р Светлан Дерменджиев, дмн и проф. д-р Мариела Генева-Попова, дм
Заповед на Ректора №:Р–390/29.01.2024 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Владимир Николов Андонов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ/EN
2. Проф. д-р Васил Димитров Димитров, дм Външен Член Рецензия
БГ/EN
3. Проф. д-р Господинка Радева Пракова-Василева, дм Външен Член Становище
БГ/EN
4. Проф. д-р Евгений Стефанов Възелов, дмн Външен Член Становище
БГ/EN
5. Проф. д-р Стоянка Георгиева Владева, дмн Външен Член Рецензия
БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 18.03.2024 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.