Д-р Нина Станева Стоянова

Д-р Нина Станева Стоянова

Дата на публикуване: 22.01.2021 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Офталмология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Очни болести“
Тема на дисертационния труд: „ Очни прояви при тиреоид-асоциирана офталмопатия “
Научен ръководител: Проф. д-р Мариета Конарева-Костянева, дм
Заповед на Ректора №: Р – 2198/10.12.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Нели Петкова Сивкова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
2.Проф. д-р Ива Тодорова Петкова-Георгиева, дм Външен Член Рецензия
3.Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм Външен Член Становище
4.Доц. д-р Атанас Димитров Калайджиев, дм Външен Член Становище
5.Проф. д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, дм МУ -Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
14:00 ч. на 25.02.2021 г. във виртуална среда на платформа ZOOM