д-р Павел Енчев Станчев

д-р Павел Енчев Станчев

Дата на публикуване: 27.12.2019 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Ендокринология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Втора катедра по вътрешни болести
Тема на дисертационния труд: „Инкретинов ефект при захарен диабет“
Научен ръководител: проф. д-р Мария Орбецова, дм
Заповед на Ректора Р-2611/15.11.2019
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Живка Бонева Асьова, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Катя Николова Тодорова, дм Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Юлия Георгиева Николова дм  МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

27.01.2020 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.