д-р Павел Титов Селимов

д-р Павел Титов Селимов

Дата на публикуване: 11.06.2020 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Ревматология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Пропедевтика по вътрешни болести
Тема на дисертационния труд: „Ролята на антителата срещу модифициран цитрулиниран виментин в клиничната практика при пациенти с ревматоиден артрит“
Научни ръководители: Проф. д-р Анастас Баталов, дм
Проф. Ана Манева, дбн
Заповед на Ректора № Р-322/17.02.2020
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Мария Стоянова Панчовска-Мочева, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
3. Проф. д-р Йордан Вълков Иванов, дмн Външен Член Становище
4. Проф. д-р Доброслав Станимиров Кюркчиев, дмн Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Николай Георгиев Николов, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 14.07.2020 г. от 12 часа в Първа аудитория