д-р Петър Стефанов Бонев

д-р Петър Стефанов Бонев

Дата на публикуване: 05.12.2018 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Гръдна хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Специална хирургия
Тема на дисертационния труд: „Малигнени плеврални изливи-анализ на основни клинични показатели в торакалната хирургична практика“
Научен ръководител: Доц. д-р Иван Новаков, дмн
Заповед на Ректора Р-2545/19.11.2018
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Иван Петков Новаков, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Бойко Емилов Тодоров, дм Външен Член Становище
3. Проф. д-р Илия Атанасов Баташки, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Петър Ангелов Учиков, дмн Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Ваня Николова Узунова, дм Външен Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито : 10.01.2019 г. от 11 часа във Втора аудитория