Д-р Петко Иванов Ганев

Д-р Петко Иванов Ганев

Дата на публикуване: 09.11.2021 г
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Ортопедия и травматология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Ортопедия и травматология“
Тема на дисертационния труд: Терапевтични възможности на криоаблацията при ниска поясна болка“
Научен ръководител: проф. д-р Владимир Ставрев, дмн
Заповед на Ректора №: 2003/02.11.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Пенка Пенева Стефанова-Пеева, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2.Проф. д-р Любен Димитров Стоков, дм Външен Член РецензияБГ/EN
3.Проф. д-р Неделчо Неделчев Цачев, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
4.Доц. д-р Недко Иванов Димитров, дм Външен Член Становище БГ/EN
5.Проф. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито:
09.12.2021 г. от 14:00 ч. в електронна среда на платформа ZOOM.