Д-р Пламен Нейчев Латев

Дата на публикуване в Интернет : 18.10.2022 г.
Професионално направление : Медицина
Докторска програма : Обща медицина
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: Урология и обща медицина
Тема на дисертационния труд: „Мениджмънт на сърдечно-съдовия риск в общата медицинска практика със системата SCORE“
Научен ръководител: Доц. д-р Росица Димова, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1999/29.08.2022г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Радост Спиридонова Асенова, дмн МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Валентина Христова Маджова, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Доц. д-р Женя Русева Петрова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм МУ Пловдив Член Рецензия
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
21.11.2022 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив