Д-р Пламен Тодоров Тодоров

Д-р Пламен Тодоров Тодоров

Дата на публикуване:14.11.2018 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Ревматология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“
Тема на дисертационния труд: Диагностична роля на мускулно-скелетната сонография при неясни лумбо-сакрални болкови синдроми
Научни ръководители: Проф. д-р Анастас Баталов, дм и доц. д-р Илиан Дойков, дм
Заповед на Ректора Р – 2254/22.10.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Елена Милкова Илиева, дм МУ-Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Йордан Вълков Иванов, дмн Външен Член Становище
4. Доц. д-р Цветанка Петрова Петранова, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Иван Йорданов Шейтанов, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 20.12.2018 г., 11,00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив