Д-р Радка Борисова Чолакова

Д-р Радка Борисова Чолакова

Дата на публикуване: 14.08.2020 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Орална хирургия
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Орална хирургия“
Тема на дисертационния труд: „Свръхбройни зъби – епидемиологични, клинични и рентгенологични проучвания“
Научен ръководител: Доц. д-р Деян Нейчев, дм
Заповед на Ректора №: Р – 1277/03.08.2020 г
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Иван Лулчев Ченчев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ/EN
2. Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска-Александрова, дм Външен Член Становище
БГ/EN
3. Проф. д-р Росен Господинов Коларов, дм Външен Член Рецензия
БГ/EN
4. Доц. д-р Георги Йорданов Папанчев, дм Външен Член Становище
БГ/EN
5. Доц. д-р Веселина Кондева Кондева-Главинкова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ/EN
Автореферат
БГ/EN
Заключителното заседание на журито:

11:00 ч. на 14.09.2020 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.