Д-р Роман Илинов Калинов

Д-р Роман Илинов Калинов

Дата на публикуване: 23.07.2018 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Пневмология и фтизиатрия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Първа катедра по вътрешни болести
Тема на дисертационния труд: Клинични и функционални характеристики на „десатуриращите“ пациенти с ХОББ
Научни ръководители: Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн и доц. д-р Владимир Ходжев, дм
Заповед на Ректора Р –887 / 25.04.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Владимир Ходжев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Димитър Костадинов, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Явор Иванов, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Диана Господинова-Вълкова, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Благой Маринов, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 11,00 ч, 22.10.2018 г., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив