Д-р Севда Илиева Рималовска

Д-р Севда Илиева Рималовска

Дата на публикуване: 19.10.2020 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Детска дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Детска дентална медицина
Тема на дисертационния труд: „Кариес в съседство с обтурации в детска възраст“
Научен ръководител: Проф. д-р Мария Куклева-Тодорова, дмн
Заповед на Ректора №: № Р-1372/24.08.2020
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Веселина Кондева Кондева-Главинкова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Милена Димитрова Пенева, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Мая Рашева Рашкова, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Снежанка Запринова Топалова-Пиринска, дмн Външен Член Становище
5. Проф. д-р Мария Петрова Куклева-Тодорова, дмн МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
11:00 ч. на 26.11.2020 г. в в платформа ZOOM на https://us02web.zoom.us/j/83535506309