Д-р Стефка Каменова Нейчева

Дата на публикуване в Интернет : 06.02.2024 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма : Ревматология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: К-ра по пропедевтика на вътрешните болести
„Проф. д-р Антон Митов“
Тема на дисертационния труд: Къмплайънс и персистенс към терапия с биологични средства при пациенти с ревматиоиден артрит сред българската популация“
Научен ръководител: доц. д-р Росица Каралилова, дмн
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 383/29.01.2024г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Доц. д-р Антоанета Рангелова Бозукова-Тончева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Николай Георгиев Николов, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Стоянка Георгиева Владева, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Мариела Генчева-Генева-Попова, дм МУ Пловдив Член Рецензия
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
07.03.2024 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив