д-р Стиляна Ангелова Кръстева

д-р Стиляна Ангелова Кръстева

Дата на публикуване:16.01.2019 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: К-ра „Пародонтология и ЗОЛ“
Тема на дисертационния труд: „Влияние на рискови морфологични фактори върху гингвиналната рецесия при кръстосана захапка във фронталния участък на съзъбието“
Научни ръководители: проф. д-р Елка Попова, дм и доц. д-р Владимир Петрунов, дм.
Заповед на Ректора Р-2797/14.12.2018
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Елка Вакрилова Попова, дм  МУ-Пловдив Председател Становище
2.Доц. д-р Георги Томчев Томов, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
3.Проф. д-р Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева, дмн Външен Член Рецензия
4.Проф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, дм  Външен Член Становище
5.Доц. д-р Катерина Димитрова Иванова, дм  Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

21.02.2019 г. от 11 часа във Втора аудитория