Д-р Стоил Николаев Томов

Д-р Стоил Николаев Томов

Дата на публикуване: 29.09.2021 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Урология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Урология и обща медицина“
Тема на дисертационния труд: Оценка на динамиката в спермалните показатели при мъже с варикоцеле и инфертилитет след лечение с хранителна добавка
Научен ръководител: Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм
Заповед на Ректора №: Р-1484/13.09.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Йорданка Великова Узунова, дмн Външен Член Рецензия
3.Проф. д-р Петя Димитрова Цветкова, дмн Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Цветин Трифонов Генадиев, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Румен Кирилов Димитров, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 11:00 ч. на 28.10.2021 г. във виртуална среда на платформа ZOOM