д-р Стоян Иванов Лупанов

Дата на публикуване: 15.11.2019 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Специалност: Детска хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести”
Тема на дисертационния труд: „Оперативно лечение на вродената дуоденална непроходимост.“
Заповед на Ректора №: Р – 2371/30.10.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Пенка Пенева Стефанова-Пеева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Александър Стоянов Йонков, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
3. Проф. д-р Иван Жечев Трайков, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Георги Паскалев Сафев, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Атанас Танев Атанасов, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 14:00 ч. на 16.12.2019 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.