Д-р Страхил Асенов Страшилов

Д-р Страхил Асенов Страшилов

Дата на публикуване: 30.08.2019 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Специална хирургия“
Тема на дисертационния труд: „Съвременен практически подход в хирургичното лечение и проследяване на пациенти с малигнен меланом на кожата“
Научен ръководител: Проф. д-р Росен Димов, дм
Заповед на Ректора №: Р – 1470/05.07.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ EN
2. Проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн Външен Член Рецензия
BG EN
3. Проф. д-р Илия Атанасов Баташки, дм Външен Член Становище
БГ EN
4. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн Външен Член Становище
БГ EN
5. Доц. д-р Георги Цветков Присадов, дм МУ -Пловдив Член Становище
БГ EN
Автореферат БГ EN
Заключителното заседание на журито:

14:00 ч. на 30.09.2019 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.