Д-р Тамара Петрова Петкова


Дата на публикуване: 28.03.2024 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Дентална образна диагностика
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“
Тема на дисертационния труд: „Проучване диагностичните възможности на съвременните методи на образната диагностика при пациенти с вродени цепки на устни и небце”
Научни ръководители: доц. д-р Николай Сираков, дм, проф. д-р Илиян Дойков, дм
Заповед на Ректора №: Р – 476/05.02.2024 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Силвия Богданова Цветкова-Тричкова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Росен Господинов Коларов, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Жени Стайкова Николова, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
4. Доц. д-р Георги Паскалев Сафев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Юрий Константинов Анастасов, дмн МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат
БГ / EN
Заключителното заседание на журито: 29.04.2024 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс.