Д-р Таня Иванова Нихтянова-Гарфалска

Д-р Таня Иванова Нихтянова-Гарфалска

Дата на публикуване: 02.10.2020 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Детска дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Детска дентална медицина“
Тема на дисертационния труд: Зъбна ерозия в детска възраст
Научен ръководител: Проф. д-р Мария Куклева, дмн
Заповед на Ректора: Р – 1570/17.09.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Мариана Милчева Димитрова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Снежанка Запринова Топалова-Пиринска, дмн Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Лилия Борисова Дойчинова, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Ася Захариева Кръстева, дмн Външен Член Становище
5. Проф. д-р Мария Петрова Куклева-Тодорова, дмн МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 14:00 ч. на 16.11.2020 г. в Осма аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.