Д-р Таня Иванова Сбиркова

Дата на публикуване: 21.05.2021 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Орална хирургия
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Орална хирургия
Тема на дисертационния труд: Контрол на постоперативната болка – психологични, фЯМР и имунологични изследвания
Научен ръководител: Доц. д-р Деян Нейчев, дм
Заповед на Ректора №: Р – 496/07.04.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Петя Филипова Печалова-Петрова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Росен Господинов Коларов, дм Външен Член Рецензия
БГ/ EN
3. Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска-Александрова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Доц. д-р Георги Йорданов Папанчев, дм Външен Член Становище
БГ/ EN
5. Проф. Радка Иванова Масалджиева, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито:
11:00 ч. на 24.06.2021 г. във Втора аудитория, АК