д-р Ташо Гавраилов Гавраилов

д-р Ташо Гавраилов Гавраилов

Дата на публикуване:12.05.2023 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Орална хирургия
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра по Орална хирургия
Тема на дисертационния труд: „Сравнителна оценка на резултатите при използване на различни присадки след вестибулопластика на долна челюст ”
Научен ръководител: доц. д-р Иван Ченчев, дм
Заповед на Ректора №: 1021/25.04.2023 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Доц. д-р Деян Здравков Нейчев, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2.Доц. д-р Зорница Господинова Михайлова, дм Външен Член Рецензия
БГ/EN
3.Доц. д-р Евгений Алексиев Петков, дм Външен Член Становище
БГ/EN
4.Проф. д-р Красимира Олегова Тодорова – Хайрабедян, дбн Външен Член Становище БГ/EN
5.Проф. д-р Виктория Степан Сарафян – Озанян, дм, дмн МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито:12.06.2023 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс