Д-р Теодор Иванов Алексиев

Д-р Теодор Иванов Алексиев

Дата на публикуване:16.06.2023 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Дерматология и венерология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Дерматология и венерология“
Тема на дисертационния труд: „Стойност на студово-провокационния тест в оценката на кожната микроциркулация“
Научен ръководител: проф. д-р Христо Добрев, дмн
Заповед на Ректора №:Р–1333/17.05.2023 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Лилия Георгиева Александрова-Зисова, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2. Доц. д-р Цветана Иванова Абаджиева, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
3. Проф. д-р Евгения Христакиева Христакиева, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
4. Доц. д-р Любомир Асенов Дурмишев, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
5. Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, дм Външен Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито:
17.07.2023 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.