д-р Теодора Георгиева Къртева

д-р Теодора Георгиева Къртева

Дата на публикуване: 05.10.2020 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Оперативно зъболечение и ендодонтия
Тема на дисертационния труд: „Остеоимунологични аспекти за развитие и прогрес на хронични апикални периодонтити“
Научен ръководител: Проф. д-р Нешка Манчорова-Велева, дм
Заповед на Ректора № Р-1523/15.09.2020
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Мая Димитрова Дойчинова, дм Външен Член Становище
3. Проф. д-р Снежана Цветанова Цанова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
4. Доц. д-р Ангела Здравкова Гусийска, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Елка Николаева Радева, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 17.12.2020 г. от 11.00 часа в електронната платформа ZOOM.