Д-р Тихомира Миткова Шилер

Дата на публикуване в Интернет : 03.10.2022 г.
Професионално направление : Медицина
Докторска програма : Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Факултет : Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: Социална медицина и обществено здраве
Тема на дисертационния труд: „Лекарски грешки в денталната практика – сравнителен анализ и модел за управление на риска в денталната практика“
Научен ръководител: доц. д-р Нина Мусурлиева, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 2021/30.08.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. Биянка Любчова Торньова, дп МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Красимира Борисова Янева-Рибагина, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова-Монова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Росен Господинов Коларов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Веселина Кондева Кондева-Главинкова, дм МУ Пловдив Член Рецензия
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
03.11.2022 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс