д-р Валентин Тодоров Стоилов

д-р Валентин Тодоров Стоилов

Дата на публикуване: 18.06.2020 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Анестезиология и реанимация
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина“
Тема на дисертационния труд: Диагностика, мониториране и оценка на терапевтичното поведение при белодробна патология в интензивното отделение чрез образни методи
Научен ръководител: Проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн
Заповед на Ректора: Р – 794/08.05.2020
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Чавдар Стефанов Стефанов, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Чл.-кор. проф. Николай Кирилов Петров, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Вилиан Христов Платиканов, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков, дмн Външен Член Становище
5. Доц. д-р Николета Иванова Трайкова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 21.07.2020 г., 11.00 ч., Първа аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.