д-р Валерия Тодорова Тананска

д-р Валерия Тодорова Тананска

Дата на публикуване:
Професионално направление: МЕДИЦИНА
Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Анатомия, хистология и ембриология”
Тема на дисертационния труд: „Тревожност и степен на емпатия у студенти медици първи и втори курс при среща с трупен материал „
Научни ръководители: проф. д-р Стефан Сивков, дми проф. д-р Румен Стаматов, дпн
Заповед на Ректора Р 1811 / 14.08.2013 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Андрю В. Майлс, дм Външен Член Становище
3. проф. д-р Антон Божидаров Тончев, дмн Външен Член Рецензия
4. доц. д-р Христо Ангелов Христов, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Дроздстой Стоянов Стоянов, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: