д-р Василена Василева Иванова

Д-р Василена Василева Иванова

Дата на публикуване: 08.09.2020 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Орална хирургия
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: катедра „Орална хирургия“
Тема на дисертационния труд: Предимплантно запазване на постекстрационната алвеола – клинични, рентгенологични и хистоморфологични изследвания
Научен ръководител: Доц. д-р Иван Ченчев, дм
Заповед на Ректора: №: Р – 1198/24.07.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Димитър Тодоров Атанасов, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия БГ / EN
2. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм Външен Член Рецензия БГ / EN
3. Проф. д-р Росен Господинов Коларов, дм Външен Член Становище БГ / EN
4. Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска-Александрова, дм Външен Член Становище БГ / EN
5. Доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ / EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 08.10.2020 г., от 11:00 ч., във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.