Д-р Величка Захариева Попова

Д-р Величка Захариева Попова

Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Ревматология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“
Тема на дисертационния труд: Тъканна експресия на TNF – α и RANKL при пациенти с възпалителни ставни заболявания и остър коронарен синдром
Научни ръководители: Проф. д-р Анастас Баталов, дм и доц. д-р Заприн Въжев, дм
Заповед на Ректора № Р – 1823/14.08.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм  МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Антоанета Рангелова Бозукова-Тончева, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Румен Венелинов Илиев, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Цветанка Петрова Петранова, дм  Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
25.10.2018 г., 11:00 ч., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив