Д-р Велизар Дафинов Хаджиминев

Д-р Велизар Дафинов Хаджиминев

Дата на публикуване: 14.03.2022 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Гръдна хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Специална хирургия“
Тема на дисертационния труд: „Вторичен спонтанен пневмоторакс – проучване върху диагностично-терапевтичното поведение“
Научен ръководител: доц. д-р Иван Новаков, дмн
Заповед на Ректора №: Р-131/31.01.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
3. Проф. д-р Деян Емилов Йорданов, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Доц. д-р Георги Станев Янков, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат EN / БГ
Заключителното заседание на журито: 14.04.2022 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив