Д-р Весела Георгиева Буркерт

Д-р Весела Георгиева Буркерт

Дата на публикуване: 21.09.2020 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: Социална медицина и обществено здраве
Тема на дисертационния труд: „Проучване значимостта на комуникативните умения в денталната практика“
Научни ръководители: Проф. д-р Мария Братойчева, дм и проф. д-р Мария Семерджиева, дм
Заповед на Ректора №: Р – 1373/24.08.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. Биянка Любчова Торньова, дп МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ/EN
2. Проф. д-р Анжелика Спасова Велкова, дмн Външен Член Рецензия
БГ/EN
3. Проф. д-р Коста Славов Костов, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ/EN
4. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм Външен Член Становище
БГ/EN
5. Проф. д-р Иван Атанасов Филипов, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ/EN
Автореферат
BG/DE
Заключителното заседание на журито:

14:00 ч. на 22.10.2020 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.